Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ang ilang sakit na maiiwasan sa pamamagitan ng bakuna, tulad ng pertussis (ubong-dalahit) at bulutong-tubig, ay nananatiling karaniwan sa Estados Unidos. Ang ibang mga sakit ay hindi na karaniwan dahil sa mga bakuna, tulad ng polyo at rubella. Ngunit, ipinakita ng pandemya ng COVID-19 na tayo ay isang pandaigdigang lipunan at kung gaano kabilis kumalat ang mga sakit. Kung wala ang mga bata ng lahat ng pagbabakuna, maaari silang magkasakit nang malubha at ikalat ito sa pamamagitan ng komunidad.