The Health Department is closed June 27 for a staff retreat.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ang karamihan sa mga side effect ay nadokumento nang husto at lumilitaw sa loob ng 8 linggo. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na hindi nagdudulot ng mga problemang tulad ng autismo, multiple sclerosis, o type 1 diabetes ang mga bakuna. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay maaaring mas bago, pero ang mga bakunang gumagamit ng mRNA ay hindi. Bahagi ang mga ito ng patuloy na pananaliksik para sa kanser, Zika, trangkaso at rabies. Ang mRNA sa bakuna laban sa COVID-19 ay nawawala sa katawan sa loob ng 24 na oras.

Naiulat ang madalang na mga kaso ng myocarditis (pamamaga ng kalamnan ng puso) at pericarditis (pamamaga ng panlabas na lining ng puso) pagkatapos mabigyan ang mga bata at teenager ng bakuna laban sa COVID-19. Bagaman ito ay malubhang isyu, ang karamihan sa mga kaso ng myocarditis na dulot ng bakuna ay gumagaling nang mabilis sa tulong ng napakakaunting paggagamot. Mas karaniwan ang myocarditis pagkatapos magkasakit ng COVID-19.